Навчальний процес

Основна увага в інституті приділяється навчальній роботі. Вона організована у відповідності до основних нормативних документів, які визначають напрямки навчального процесу. Основним документом, за яким будується навчальний процес, є навчальний план, затверджений Президентом Університету «Україна».

На лекціях, семінарах і практичних заняттях викладачі інституту використовують різні технічні засоби, такі як слайд-фільми, відеофільми, електронні підручники.

Професорсько-викладацький склад

Однією з основних умов отримання студентами знань та сучасної інформації є високий рівень кваліфікації викладацького складу. Лекційні заняття проводять, як правило, викладачі, котрі мають наукові ступені та вчені звання. Однак, Вчена рада інституту з метою більш тісного зв’язку науки із виробництвом та глибокого вивчення дисциплін залучає до викладання спеціалістів-практиків, перших керівників різних спеціалізованих закладів, заслужених спеціалістів регіону та України. До них можна віднести: лікаря вищої категорії, доктора медицини Подшивалова Б.В., головного інспектора Державної екологічної інспекції Горлова П.І., наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології Плетку О.Т. та інших.

До читання лекцій в інституті по спеціальних предметах поряд із викладачами, котрі мають наукові ступені, постійно залучаються високоосвічені викладачі з числа колишніх і діючих керівників великих промислових підприємств міста, які не тільки на семінарських заняттях, але й на лекціях, спираючись на власний досвід практичної роботи, уміють побудувати подачу необхідного навчального матеріалу у вигляді діалогу зі студентами.

Ефективність викладання та рівень засвоєння навчального матеріалу студентами й слухачами стрімко зростає, якщо такі дисципліни, як економіка й організація виробництва, маркетинг, менеджмент, екологічний захист населення, інвестування, фінанси, викладаються висококваліфікованими практиками, топ-менеджерами, чиї підприємства успішно працювали в минулому й успішно працюють у сучасних умовах ринкової економіки. Ці викладачі, які володіють величезним досвідом відбору необхідних вузівських знань для забезпечення успішної роботи своїх підприємств, уміють ефективно передавати свої знання студентам у вигляді діалогу та ділових ігор, що в остаточному підсумку має вирішальне значення для практичної діяльності майбутніх випускників інституту.

Засоби контролю якості навчання

Здійснюється контроль за рівнем викладання, проводяться відкриті заняття з метою підвищення рівня викладання різних дисциплін, серед викладачів ведеться робота з обміну досвідом. Основними формами контролю за рівнем викладання є контрольні відвідування занять, а також проведення відкритих занять досвідченими науковими співробітниками та викладачами інституту. Ця робота дає можливість виявити позитивні і негативні аспекти проведення занять. Позитивний досвід викладання накопичується та розповсюджується на методичних семінарах.

В інституті чітко й організовано проводиться державна атестація з усіх спеціальностей та за всіма формам роботи. У своїх звітах голови Державних екзаменаційних комісій як позитивні моменти зазначають роботу, що проводиться випусковими кафедрами інституту та передує державним іспитам: своєчасно розроблені програми державних екзаменів, проведені консультації та оглядові лекції. Позитивно оцінено процес апробації дипломних та магістерських робіт, що дає можливість своєчасно внести в них зміни та корективи.

Результати роботи ДЕК свідчать про загальні позитивні результати навчання фахівців за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка в інституті. Студенти демонструють знання, вміння і навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, проявляють здібності до виконання наукових досліджень.

Самостійна робота студентів

Кафедри приділяють велику увагу організації самостійної роботи студентів шляхом використання часу, відведеного навчальним планом на самостійне вивчення окремих тем, зазначених у робочих програмах, а також при самостійному опануванні матеріалу і написанні рефератів, при роботі студентів з навчальною літературою, законодавчими матеріалами, періодичними виданнями, електронними посібниками. Для студентів організовуються індивідуальні консультації викладачів. У цій системі слід зазначити активну участь студентів у підготовці наукових робіт, доповідей, повідомлень, роботу студентів в наукових лабораторіях з метою отримання практичних навичок, для написання курсових і дипломних робіт.

Підвищення рівня інформаційного забезпечення студентів і викладачів досягається за рахунок багатоканальної системи доступу до мережі Internet – «Sirius-128». Інститутом укладено договір із телекомунікаційною компанією «Укртелеком» стосовно надання послуг Internet через виділений канал для передачі даних зі швидкістю 1024 Кбіт/сек із інтерфейсом ADSL. Студенти та викладачі мають можливість користуватися послугами віртуального центру самостійної роботи, де розміщено електронні матеріали з більшості дисциплін навчального плану.

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Для науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу викладачами розроблено методичні рекомендації для вивчення окремих дисциплін (доц. Букрєєв В. В.: «Соціальне прогнозування та соціальне планування», доц. Логвіна-Бик Т. А.: «Технології соціальної роботи», проф. Лисенко В. І.: «Екологічні основи стабільного розвитку», проф. Янушевський В. І.: «Медико-біологічні основи відновлення у фізичній культурі та фізичній реабілітації», старший викладач Фурса В. О.: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Соціально-правовий захист дитинства», доц. Глущенко І.: «Словник геологічних термінів» та ін.).

Старший викладач Сициліцин Ю. О.: створив електронну версію навчально-методичного забезпечення для вивчення дисциплін «Комп’ютерні мережі» та «Економічна інформатика».

Наскрізне навчання

Студенти в МІЕСТі мають можливість постійно підвищувати свій освітній рівень. Після закінчення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр». Випускники магістратури, які досягли високого рівня підготовки, отримують рекомендації для продовження навчання в аспірантурі базового ВНЗ та інших навчальних закладів.