Комп’ютерні науки

Галузь: 12 – Інформаційні технології

Спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки (бакалавр)

Саме тут готують спеціалістів, які володіють сучасними інформаційними технологіями розробки системного та прикладного програмного забезпечення з екології та економіки, беруть участь в інсталяції, розробці, впровадженні та супроводі програмного забезпечення ЕОМ, у тому числі Internet-додатків та розподілених інформаційних систем та баз даних.

Випускники здобувають базову (бакалавр) вищу освіту за напрямком комп’ютерні науки, на основі чого їм присвоюють кваліфікацію “бакалавр з комп’ютерних наук”. Освітній рівень бакалавра є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста в нашому інституті.

Бакалавр отримує базову освіту з фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика, інженерна та комп’ютерна графіка, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, чисельні методи, основи програмування та алгоритмічні мови), з професійно-орієнтованих дисциплін (основи електротехніки та електроніки, системотехніка, системне програмування, операційні системи, організація баз даних та знань, комп’ютерні мережі, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, основи проектування систем штучного інтелекту, основи автоматизації).

Фахівець з комп’ютерних наук володіє сучасними комп’ютерними технологіями:

 • програмування (мови С++, Visual С++, VisualBasic, TurboPascal, Delphi, Java, РНР, JavaScript, HTML, CSS);
 • Internet-технологіями;
 • адмініструванням комп’ютерних мереж;
 • мультимедіа-технологіями;
 • технологіями баз даних (Ассеss, FохРrо, VisualFохРro, MS SQLServer);
 • методами розробки програмного забезпечення;
 • аналізу сучасного ринку інформаційних технологій.

Практична сфера діяльності

Випускники можуть виконувати професійну роботу у відповідності з Державним класіфікатором професій України.

Вони працюють у державних та комерційних установах, банках, на промислових підприємствах, відповідають за проектування, впровадження та удосконалення комп’ютеризованих систем екологічного моніторингу, локальних обчислювальних мереж із розробкою відповідного програмного забезпечення.

Займають посади:

 • адміністратор даних та баз даних;
 • адміністратор мереж та комп’ютерних систем;
 • прикладний та системний програміст;
 • технік – програміст;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • інженер – системотехнік.

Професійна підготовка

у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету “Україна” здійснюється: у трьох лабораторіях, оснащених сучасними обладнанням: персональними комп’ютерами, об’єднаними в локальну обчислювальну мережу з виходом до мережі Internet, випробувальними лабораторними стендами, макетами реальних систем керування і автоматики.

Викладання ведеться з використанням сучасних комп’ютерних та електронних засобів: рідкокристалічного проектора.

В інституті можуть навчатися і навчаються студенти, які мають фізичні обмеження. Викладачами розроблені програми індивідуального підходу до таких студентів.

Навчальна, виробнича та переддипломна практики студентів проходять як на базі інституту, так і на провідних підприємствах міста (заводах, у банках, на приватних підприємствах) та за його межами.